Všeobecné obchodné podmienky pre dodania tovaru a montážne služby objednané prostredníctvom webového konfigurátora „www.priemyselnebaterie.sk“ pre komerčných zákazníkov

Všeobecné ustanovenia

1.      Nasledovné všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky dodania tovaru a montážne služby objednané prostredníctvom webového konfigurátora www.priemyselnebaterie.sk.

2.    Pre prípad, že tieto obchodné podmienky neurčujú odlišnú úpravu, platia pre obchodné vzťahy Poskytovala a Zákazníka Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HOPPECKE SK.

3.      Webovým konfigurátorom HOPPshop je webový konfigurátor umiestnený na webovom sídle www.priemyselnebaterie.sk a ktorého prevádzkovateľom je Poskytovateľ.

4.      Poskytovateľom a zmluvným partnerom všetkých dodávok a montáži  objednaných  cez webový konfigurátor   www.priemyselnebaterie.sk je obchodná spoločnosť HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r.o. so sídlom Pod baštou 186, 958 04 Partizánske – Malé Bielice, IČO: 44 524 749, DIČ: 2022732756, IČ DPH: SK2022732756, e-mail: hoppecke-sk@hoppecke.com, tel. +421 38 749 8755 (ďalej len ako „Poskytovateľ“).

5.      Komerčným zákazníkom a osobou oprávnenou používať webový konfigurátor www.priemyselnebaterie.sk sa rozumie podnikateľ podľa § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, ktorý vyplní registračný formulár na webstránke www.priemyselnebaterie.sk a  ktorému Poskytovať registráciu schváli zaslaním prihlasovacieho hesla (ďalej aj len ako „Zákazník“).

6.      Registrácia Zákazníka sa vykonáva na základe vyplnenie registračného formulára Zákazníkom umiestnenom priamo na stránke webového konfigurátora www.priemyselnebaterie.sk a jeho odoslaním Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo „Odoslať formulár“. Po odoslaní registračného formulára Poskytoval vygeneruje Zákazníkovi jedinečné prístupové heslo na prístup do webového konfigurátora. Na registráciu nie je právny nárok a plne na úvahy Poskytovateľa,  či Zákazníka bude registrovať alebo nie.

7.   Zákazník je povinný po obdržaní hesla toto heslo starostlivo uchovať a zabrániť jeho zneužitiu. V prípade, že zákazník vykoná zmenu hesla, vzťahuje sa povinnosť zákazníka uchovať heslo a zabrániť jeho zneužitiu aj na každé nové heslo.

8.      Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobné zneužitím prístupových údajov Zákazníka.

9.      Poskytovateľ má právo kedykoľvek a aj bez udania dôvodu Zákazníkovi zrušiť registráciu do webového konfigurátora a zablokovať prístup Zákazníka do webového konfigurátora.

10.      Zákazník zodpovedá za to, že záväzné objednávky budú vo webovom konfigurátori vytvárať osoby s oprávnením zaväzovať Zákazníka.

11.      Zákazník sa nemôže zbaviť svojho záväzku voči Poskytovateľovi s poukazom, že prístupové údaje do webového konfigurátora použila osoba, ktorá nebola oprávnená zaväzovať zákazníka v obchodných vzťahoch. Za neoprávnene použitie prístupových údajov zodpovedá výhradne Zákazník.

12.      Poskytovateľ je oprávnený zriadiť jednému Zákazníkovi viac prístupov do webového konfigurátora. Zákazník je povinný zabezpečiť, aby všetky prístupy do webového konfigurátora využívali len zákazníkom poverené osoby. Zákazník je povinný viesť zoznam poverených osôb. Zoznam poverených osôb je Zákazník povinný doručiť Poskytovateľovi bezodkladne po každej jeho zmene.

13.      Vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ani vo Všeobecných obchodných podmienkach HOPPECKE SK sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

14.  Všetky aktuálne aj budúce ponuky, dodávky a služby sprostredkované prostredníctvom webového konfigurátora   www.priemyselnebaterie.sk sa vykonávajú výlučne a výhradne na základe týchto Všeobecných obchodných podmienok a Všeobecných obchodných podmienok HOPPECKE SK. Protichodné všeobecné podmienky Zákazníka týmto Poskytovateľ výslovne vylučuje a tieto nie sú pre Poskytovateľa záväzné a to ani v prípade, keď Poskytovateľ pri prijatí objednávky Zákazníka všeobecné obchodné podmienky Zákazníka výslovne neodmietol.

Objednávka a uzavretie zmluvy

15.  Ponuka tovaru a služieb vo webovom konfigurátori www.priemyselnebaterie.sk nepredstavuje záväznú žiadosť o uzavretie nákupu. Ide o nezáväznú výzvu pre Zákazníka, aby vytvoril ponuku a následne objednávku v tomto webovom konfigurátorie.

16.  Zákazník si môže vybrať tovar a/alebo službu vo webovom konfigurátori  www.priemyselnebaterie.sk a umiestniť ich do nákupného košíka pomocou tlačidla „Pridať do košíka„. Symbol obrázka „Nákupný košík“ poskytuje Zákazníkovi prehľad o tovare a/alebo službách v nákupnom košíku. Kliknutím na tlačidlo „K súhrnu“ je zákazník prevedený na stránku objednávky s prehľadom vybraného tovaru a/alebo služieb. Vo formulári na stránke objednávky musí Zákazník zadať svoje fakturačné údaje, pokiaľ už nie sú predvyplnené. Následne Zákazník potvrdí  zaškrtnutím príslušného políčka svoju Požiadavku na cenovú ponuku alebo svoju Akceptáciu cenovej ponuky a zaslanie záväznej objednávky.  Zaškrtnutím políčka „Požiadavka na cenovú ponuku“ Zákazník požiada Poskytovateľa o vytvorenie a zaslanie cenovej ponuky na ním určenú e-mailovú adresu podľa obsahu košíka. Zaškrtnutím políčka „Akceptácia cenovej ponuky a zaslanie záväznej objednávky“ Zákazník predloží svoju záväznú ponuku na nákup Poskytovateľovi a odošle záväznú objednávku podľa obsahu košíka. Údaje vo formulári sú povinné, pokiaľ nie je uvedené inak. V tomto kroku je zároveň pevne uvedený spôsobom platby  a je k dispozícii zhrnutie, pričom už nie je možné robiť ďalšie úpravy v košíku. Následne zákazník potvrdí svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodania tovaru a montážne služby objednané  prostredníctvom webového konfigurátora „www.priemyselnebaterie.sk“ pre komerčných zákazníkov a so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím príslušných políčok.

17.   Po prijatí Žiadosti o cenovú ponuku alebo po prijatí Žiadosti o vytvorenie záväznej objednávky dostane Zákazník automaticky vygenerovaný e-mail, ktorým Zákazníkovi Poskytovateľ potvrdí prijatie jeho Žiadosti o cenovú ponuku, resp. Žiadosti o vytvorenie záväznej objednávky (potvrdenie o prijatí). Toto potvrdenie o prijatí nepredstavuje prijatie nákupnej / obchodnej ponuky Zákazníka. Potvrdením o prijatí žiadostí Zákazníka podľa tohto bodu ešte nedochádza k uzavretiu zmluvy.

18.    Zmluva o tovare a/alebo službách sa uzatvára až vtedy, keď Poskytovateľ odošle Zákazníkovi výslovné Potvrdenie objednávky  Zákazníka s dodacím termínom. Doba pre odoslanie Potvrdenia objednávky môže trvať 14 dní  od Prijatia objednávky Poskytovateľom. Do odoslania Potvrdenia objednávky Poskytovateľom môže Zákazník kedykoľvek zrušiť svoju objednávku.

19.   Pokiaľ zákazník požiadal len o vytvorenie nezáväznej cenovej ponuky, táto mu bude zaslaná na ním uvedený e-mail v lehote 14 dní od zaslania potvrdenia o prijatí podľa bodu 9. týchto podmienok

20.  Pre obsah zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Zákazníkom je rozhodujúca výhradne zmluva uzatvorenú v súlade s vyššie uvedenými bodmi týchto Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok. Tieto ustanovenia plne odrážajú všetky dohody medzi zmluvnými stranami o predmete zmluvy. Ústne prísľuby zo strany Poskytovateľa pred uzavretím tejto zmluvy sú právne nezáväzné, pokiaľ nie sú nahradené písomným potvrdením. Rovnako ústne dohody zmluvných strán sú bez právneho významu, pokiaľ nie sú nahradené písomnou zmluvou. Dodatky a zmeny uzatvorených zmlúv, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok, musia byť vykonané písomne, inak sú neplatné. S výnimkou riadiacich pracovníkov alebo oprávnených konateľov nie sú zamestnanci Poskytovateľa oprávnení uzatvárať žiadne ústne dohody ani písomné dohody, ktoré by sa od nich odchyľovali. Garancie a záruky musia byť Poskytovateľom výslovne označené a písomne potvrdené, aby boli platné a účinné.

21.  Obrázky, ilustrácie, technické údaje, hmotnosť, rozmer a popisy služieb sú len približné, ilustračné a nezáväzné, pokiaľ nie sú výslovne potvrdené v záväznej ponuke. Poskytovateľ si vyhradzuje vlastnícke práva a autorské práva k týmto technickým propagačným dokumentom; tieto nesmú byť sprístupnené tretím stranám bez písomného súhlasu Poskytovateľa. Vyjadrenia brožúrach o produktoch, technických informáciách a iných všeobecných verejných informáciách sú záväzné len vtedy, ak to Poskytovateľ výslovne potvrdí.

22   Právne relevantné vyhlásenia a oznámenia, ktoré má Zákazník Poskytovateľovi predložiť po uzavretí zmluvy (napr. stanovenie lehôt, oznámenia o chybách, vyhlásenia o odstúpení alebo znížení objednávky) musia byť vykonané písomnej forme, aby boli účinné.

23.  Zmluvný jazyk je výlučne slovenský.

Platby, ceny a fakturácia

24.  Ak nie je v procese objednávky uvedené inak, ceny Poskytovateľa uvedené vo webovom konfigurátori sú  bez DPH, vrátane nákladov na balenie a dopravu za určenú dodávku v rámci Slovenska. Náklady na balenie a dopravu mimo Slovenska, sa budú účtovať dodatočne spôsobom, ako sa v konkrétnom prípade uvádza v súvislosti s procesom podávania správ. Príslušná DPH bude účtovaná podľa zákonných predpisov. Sumár všetkých položiek a ich cien sa zákazníkovi zobrazí po kliknutí na tlačidlo „K súhrnu“ v procese tvorby cenovej ponuky.

25.  Potvrdenie objednávky bude Zákazníkovi zaslané výlučne elektronicky na ním uvedený  e-mail.

26.  Faktúra / zálohová faktúra bude Zákazníkovi zaslaná výlučne elektronicky (e-mailom), pokiaľ zákazník odsúhlasil elektronické odosielanie faktúr. V opačnom prípade bude faktúra odoslaná poštou na Zákazníkom uvedenú adresu.

27.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zaslať Zákazníkovi zálohovú faktúru pred tým ako zašle riadnu faktúru. V takom prípade bude po úhrade zálohovej faktúry zaslaný do konca kalendárneho mesiaca Zákazníkovi Daňový zálohový list, ktorý slúži ako daňový doklad. Zálohová faktúra je splatná v lehote 14 dní. Riadna faktúra bude Zákazníkovi zaslaná do 14 dní po dodaní tovaru/služby.

28.  Platba sa uskutočňuje bankovým prevodom.

29.  Splatnosť riadnej faktúry je 14 dní, pokiaľ nie je uvedené na faktúre inak.

Dodacie lehoty a termíny

30.  Dodržanie dodacích lehôt si vyžaduje včasné obdržanie všetkých Zákazníkom dodávaných podkladov, potrebných povolení a schválení, najmä plánov, ako aj dodržanie dohodnutých platobných podmienok a ostatných záväzkov Zákazníka potrebných k dodaniu tovaru alebo poskytnutiu služby Poskytovateľom. Pokiaľ nebudú tieto podmienky splnené, predlžia sa adekvátne tomu zodpovedajúce dodacie lehoty.

31.  Čiastočné dodávky a služby sú dovolené.

32. Existencia nepredvídateľných udalostí Poskytovateľa oprávňuje dodanie tovaru alebo poskytnutie služby predlžiť o dobu trvania prekážky s primeranou dobou nábehu. Za nepredvídateľné udalosti sú považované také okolnosti, ktoré Poskytovateľ nevie za normálnych okolností pri vynaložení obvyklého úsilia odvrátiť, napr. vojna, menovo-obchodno-politické opatrenia, ako aj iné výsostné opatrenia, vnútroštátne nepokoje, prírodné nešťastia, požiare, výluky, narušenia dopravy alebo chodu podniku a iné prípady tzv. vyššej moci, ktorých vplyvom je zmluvné plnenie ohrozené, podstatne sťažené alebo nemožné. V týchto prípadoch je Poskytovateľ oprávnený, bez nároku protistrany na náhradu škody, od zmluvy bezodkladne odstúpiť. Zákazník môže od Poskytovateľa požadovať vyhlásenie, či  odstupuje od zmluvy alebo v rámci primeranej lehoty svoje zmluvné záväzky splní. V prípade, že požadované vyhlásenie Poskytovateľ neposkytne, môže Zákazník od zmluvy odstúpiť. Čiastočné dodávky a služby nemôže Zákazník odmietnuť      a vrátiť, okrem prípadov, keď sú tieto pre neho bez hospodárskeho úžitku.

33. Ak nastane oneskorenie v dodaní z iných dôvodov, než z nepredvídateľných udalostí, musí Zákazník Poskytovateľovi písomne určiť primeranú dodatočnú lehotu plnenia. Keď ani  v rámci tejto Zákazníkom určenej dodatočnej lehoty nebude predmet dodania Poskytovateľom pripravený k odoslaniu, prípadne nebude vykonaná služba, je Zákazník oprávnený po uplynutí tejto lehoty odstúpiť od tých častí zmluvy, ktoré do uplynutia danej dodatočnej lehoty neboli odoslané alebo vykonané alebo ohlásené ako pripravené k odoslaniu alebo vykonaniu. Len pokiaľ nemá Zákazník záujem o už splnené čiastočné dodávky a služby, je oprávnený odstúpiť od celej zmluvy a to len v prípade, že tieto čiastočné dodávky a služby nemajú pre Zákazníka hospodársky význam. Pokiaľ vznikne Zákazníkovi kvôli Poskytovateľom zavinenému oneskoreniu škoda, nahradí Poskytovateľ preukázateľne vzniknutú škodu, avšak len vo výške 0,5 % z kúpnej ceny spadajúcej na časť dodávky, ktorej dodanie je v omeškaní, za každý týždeň omeškania, celkovo najviac 5 % z kúpnej ceny spadajúcej na časť dodávky, ktorej dodanie je v omeškaní. V rámci zákonných ustanovení môže Zákazník odstúpiť od zmluvy len vtedy, pokiaľ je oneskorenie Poskytovateľom zavinené. Zákazník je povinný na požiadanie Poskytovateľa v rámci primeranej lehoty vyhlásiť, či z dôvodu oneskorenia dodania odstupuje od zmluvy a/alebo žiada namiesto zmluvného plnenia náhradu škody alebo trvá na zmluvnom plnení.

Expedícia, balenie a prechod nebezpečenstva škody

34.  Expedícia predmetu dodania je na ťarchu a nebezpečenstvo Zákazníka. Odovzdaním tovaru prepravcovi, avšak najneskôr opustením skladu Poskytovateľa alebo dodávacieho závodu prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Zákazníka. Pokiaľ sa oneskorí zavinením Zákazníka odoslanie tovaru, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na Zákazníka už v momente oznámenia o pripravenosti tovaru na odoslanie.

35. Pri oznámení o pripravenosti tovaru na odoslanie musí prebehnúť jeho bezodkladné prebratie. V inom prípade je Poskytovateľ oprávnený podľa svojej voľby tovar odoslať alebo na náklady a nebezpečenstvo Zákazníka skladovať a okamžite fakturovať.

36. Ak sa oneskorí odoslanie alebo doručenie tovaru na želanie Zákazníka o viac ako jeden mesiac po oznámení o pripravenosti tovaru na odoslanie, môže Poskytovateľ Zákazníkovi fakturovať za každý začatý mesiac skladné vo výške 0,5 % z ceny predmetov dodania, najviac však vo výške 5 % z ceny predmetov dodania. Dôkaz vyšších alebo nižších skladových nákladov zostáva pre zmluvné strany vyhradený.

37.  Balenie, spôsob expedície, a voľba transportného prostriedku prebehnú podľa voľby Poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Výhrada vlastníctva

38.  Predmet dodania zostáva vo vlastníctve Poskytovateľa (výhrada vlastníctva) až do splnenia všetkých nárokov Poskytovateľa voči objednávateľovi, bez ohľadu na právny dôvod ich nesplnenia. Pri kontokorentnom účte platí výhrada vlastníctva k zabezpečeniu saldo –pohľadávok Poskytovateľa. Pri šekoch alebo zmenkách pretrváva výhrada vlastníctva až do momentu, dokedy môžu voči Poskytovateľovi zo zmenky / šeku vyplývať právne nároky. To isté platí aj pri iných pohľadávkach, ktoré v prospech Zákazníka na seba prevezme Poskytovateľ a pri ktorých nie je isté, či voči Poskytovateľovi budú uplatnené právne nároky.

39. Spracovaním alebo opracovaním tovaru s výhradou vlastníctva Poskytovateľa ostáva vlastníctvo v rukách Poskytovateľa. Spracovaním spolu s iným, Poskytovateľovi nepatriacim, tovarom Zákazníkom, nadobúda Poskytovateľ spoluvlastníctvo na vytvorenej veci v pomere účtovnej hodnoty tovaru vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa k sume účtovnej hodnoty iného pri spracovaní použitého Poskytovateľovi nepatriaceho tovaru.

40. Pokiaľ je Poskytovateľom dodaný tovar zmiešaný alebo spojený s inými predmetmi, uzatvára už teraz Poskytovateľ a Zákazník dohodu, podľa ktorej vlastníctvo na novo vytvorenej jednotnej veci prechádza na Poskytovateľa v rozsahu účtovnej hodnoty tovaru Poskytovateľa vo výhrade vlastníctva, a že zákazník tento tovar pre Poskytovateľa bezodplatne uschová.

41.   Na spracovaním, zmiešaním alebo spojením vzniknutý nový tovar sa uplatňuje výhrada vlastníctva v zmysle pravidiel uvedených v tomto oddiely týchto Všeobecných obchodných podmienok.

42.   Zákazník môže tovar vo výhrade vlastníctva predať alebo spravovať len v rámci obvyklého obchodného styku za normálnych obchodných podmienok a len pokiaľ sa nenachádza v omeškaní s platbou. K predaju takéhoto tovaru je Zákazník oprávnený, len ak pohľadávka vzniknutá predajom tovaru vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa prejde spolu  s vedľajšími právami na Poskytovateľa v rozsahu podľa nasledujúcich odsekov. K ostatným dispozíciám nie je Zákazník oprávnený.

43. Zákazník Poskytovateľovi už teraz odstupuje v plnej výške pohľadávky z predaja tovaru s výhradou vlastníctva Poskytovateľa spolu s vedľajšími právami. Tieto slúžia k zabezpečeniu práv Poskytovateľa v tom istom rozsahu ako výhrada vlastníctva. Ak predá Zákazník tovar vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa spolu s iným, Poskytovateľovi nepatriacim, tovarom, bude Poskytovateľovi odstúpená pohľadávka len vo výške účtovnej hodnoty tovaru vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa. Ak predá Zákazník tovar vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa po spracovaní, zmiešaní alebo spojení s iným, Poskytovateľovi nepatriacim, tovarom, prebehne odstúpenie pohľadávky len vo výške hodnoty Poskytovateľovho spoluvlastníctva na tejto novo vytvorenej veci.

44.   Zákazník je oprávnený, až do v každom čase prípustného odvolania, uplatňovať pohľadávky z predaja tovaru vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa, pokiaľ sa voči Poskytovateľovi nenachádza v omeškaní s platbou. Na základe, v každom čase prípustného, požiadania Poskytovateľa je Zákazník povinný informovať svojich odberateľov bez zbytočného odkladu o postúpení jeho pohľadávok na Poskytovateľa a Poskytovateľovi udeliť všetky k uplatneniu pohľadávok potrebné informácie.

45.   Zákazník je povinný Poskytovateľa bez zbytočného odkladu informovať o exekúcii alebo iných obmedzeniach tovaru vo výhrade vlastníctva Poskytovateľa tretími osobami.

46.  Pokiaľ sa dostane Zákazník s platbou dohodnutej ceny do omeškania, môže Poskytovateľ od neho požadovať vydanie tovaru vo výhrade vlastníctva bez toho, aby si Zákazník mohol uplatniť na tento tovar zádržné právo. Uplatnenie výhrady vlastníctva možno považovať za odstúpenie od zmluvy len vtedy, ak to výslovne Poskytovateľ vyhlási. V rámci zabezpečenia práva Poskytovateľa na vydanie je Poskytovateľ oprávnený po predchádzajúcom ohlásení vstúpiť do obchodných priestorov Zákazníka a tovar s výhradou svojho vlastníctva prebrať za účelom uspokojenia / zabezpečenia svojich pohľadávok.

47. Pokiaľ Presahuje hodnota zabezpečovacích prostriedkov Poskytovateľa nielen dočasne Poskytovateľove pohľadávky o viac ako 20 %, je Poskytovateľ povinný na požiadanie Zákazníka a podľa svojej úvahy uvoľniť zabezpečovacie prostriedky v prevyšujúcom rozsahu.

Vady tovaru a služby

48.  Všetky tovary a služby, ktoré vykážu počas záručnej doby vadu musia byť podľa voľby Poskytovateľa opravené, znovu dodané alebo znovu vykonané, pokiaľ príčina vady bola na tovare už v čase prechodu nebezpečenstva škody na objednávateľa. Nároky z vád tovaru zaniknú po uplynutí 12 mesiacov (záručná doba), pokiaľ zákonné ustanovenia povinne nepredpisujú dlhšiu dobu. Zákazník je povinný oznámiť Poskytovateľovi vadu tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní od kedy sa o nej dozvedel alebo mohol dozvedieť.

49.  Pri oznámeniach o vade tovaru môže zákazník zadržať platby len v rozsahu, ktorý je v primeraný k vzniknutej vade. Zákazník môže svoje platby zadržať len vtedy, keď ohľadne oprávnenia jeho oznámenia o vade nie sú pochybnosti a toto bolo urobené v lehotách uvedených v predchádzajúcom bode. Ak bolo oznámenie o vade neoprávnené, je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka náhradu Poskytovateľovi v tejto súvislosti vzniknutých nákladov.

50.  V prípade vady tovaru musí Zákazník dať Poskytovateľovi najskôr možnosť v primeranej lehote vadu odstrániť dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, alebo odstrániť vadu opravou tovaru, ak je vada opraviteľná. Spôsob nápravy vadného plnenia je ponechaný na úvahe Poskytovateľa. Ohľadne každej jednej vady má Poskytovateľ minimálne 3 pokusy danú vadu odstrániť, pokiaľ z podstaty veci nevyplýva možnosť vyššieho počtu pokusov o odstránenie vady. Pokiaľ je odstránenie vady tovaru neúspešné, môže Zákazník od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny bez toho, aby stratil nárok na náhradu škody. Uplatnenie zmluvnej pokuty nie je možné.

51.  Nároky z vád tovaru si Zákazník nemôže uplatniť pri nepodstatných odchýlkach od dohodnutej akosti, pri nepodstatnom obmedzení použiteľnosti dôsledkom chybného alebo neopatrného zaobchádzania, nadmerného zaťaženia, nevhodných prevádzkových prostriedkov, nedostatočných stavebných prác, nevhodného stavebného podložia, alebo na základe nezvyčajných vonkajších vplyvov, ktoré zmluva nepredpokladá, alebo pri nereprodukovateľných softwarových chybách. Ak vykoná zákazník alebo tretia osoba neodborné zmeny alebo opravy, stráca nárok z vád týkajúcich sa tohto tovaru alebo ich následkov.

52.  Nároky Zákazníka na uplatnenie nákladov vyplývajúcich zo žiadosti o odstránenie vád tovaru, najmä prepravné pracovné a materiálne náklady, sú vylúčené, pokiaľ sa tieto náklady zvýšia dodatočným premiestnením predmetu dodania na iné miesto, ako bolo zmluvne dohodnuté miesto dodania alebo iné zmluvne dohodnuté miesto umiestenia s vylúčením prípadov, keď premiestnenie zodpovedá danému použitiu veci. Pre rozsah nárokov Zákazníka voči Poskytovateľovi platí predchádzajúci odsek. Iné nároky Zákazníka z vád tovaru sú vylúčené.

Priemyselné ochranné práva a autorské práva; Právne chyby

53.  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Poskytovateľ je zaviazaný dodať tovar oslobodený od priemyselných ochranných práv a autorských práv tretích osôb (ďalej len „ochranné práva“) len v krajine miesta dodania. Pokiaľ vznesie tretia osoba voči Zákazníkovi nároky kvôli porušeniu ochranných práv dodaného tovaru, zodpovedá Poskytovateľ za škodu spôsobenú Zákazníkovi v rámci nasledujúcich ustanovení:

a) podľa voľby Poskytovateľa a na jeho náklady získa Poskytovateľ pre dotknutý tovar užívateľské právo, alebo tovar zmení tak aby ochranné práva neboli dotknuté alebo tovar Poskytovateľ vymení. V prípade, že to za primeraných podmienok nie je možné, má Zákazník nárok si uplatniť zákonné práva ohľadne odstúpenia od zmluvy alebo primeranej zľavy z kúpnej ceny.

b) povinnosť Poskytovateľa k náhrade škody sa riadi výlučne ustanoveniami č. 57 až 59 týchto všeobecných obchodných podmienok.

c) vyššie deklarované záväzky Poskytovateľa platia len vtedy, keď Zákazník bez zbytočného odkladu písomne informuje Poskytovateľa o nárokoch uplatňovaných tretími osobami, porušenie ochranných práv neuzná a Poskytovateľovi zostanú vyhradené všetky obranné opatrenia a možnosti rokovania o zmieri. Ak prestane Zákazník používať predmet dodania z dôvodov zníženia možných nárokov na odškodnenie, má povinnosť upozorniť tretiu osobu, že jeho konanie nie je spojené s uznaním porušenia ochranných práv. Nároky Zákazníka voči Poskytovateľovi sú vylúčené, pokiaľ je zodpovednosť za porušenie ochranných práv na strane Zákazníka.

54.  Nároky Zákazníka sú ďalej vylúčene, pokiaľ je porušenie ochranných práv spôsobené osobitnými požiadavkami Zákazníka, použitím, ktoré pre Poskytovateľa nebolo predvídateľné, alebo tým, že predmet dodania bol Zákazníkom zmenený alebo použitý spolu s inými výrobkami, ktoré neboli Poskytovateľom dodané.

55.   V prípade porušenia ochranných práv si môže Zákazník uplatniť nároky podľa bodu 53 týchto všeobecných obchodných podmienok, inak platia ustanovenia podľa bodu 48 až 52 týchto všeobecných obchodných podmienok. To isté platí aj pri iných právnych chybách. Nároky Zákazníka presahujúce tieto ustanovenia alebo iné nárok Zákazníka ako sú deklarované v bodoch 53 až 55 sú voči Poskytovateľovi alebo Poskytovateľovmu pomocnému personálu vylúčené.

Montáž a demontáž akumulátorov / batérii

56.   V prípade, že Poskytovateľ je poverený, v súvislosti s kúpnou zmluvou, alebo mimo nej, plnením s uvedením do prevádzky, alebo montážou akumulátorov / batérií (s alebo bez umiestnenia prípojného vedenia) platia nasledujúce podmienky, pokiaľ pri uzavretí zmluvy nebolo dohodnuté inak:

a) odmena za služby Poskytovateľa sa riadi zmluvne dohodnutými paušálnymi alebo hodinovými sadzbami. Pokiaľ zmluvne dané sadzby neboli dohodnuté, platia aktuálne cenníkové paušálne sadzby Poskytovateľa uvedené vo webovom konfigurátori.

b) pri oneskorení inštalácie, montáže, demontáže, alebo uvedenia do prevádzky na základe okolností, obzvlášť na stavenisku, za ktoré nenesie Poskytovateľ žiadnu vinu, je Zákazník povinný v primeranom rozsahu prevziať náklady čakacej doby, prípadne ďalších ciest personálu Poskytovateľa potrebných na uvedenie do prevádzky, alebo montážou akumulátorov / batérií.

c) Zákazník ma povinnosť informovať Poskytovateľa pred vykonaním služby o presných miestnych podmienkach a upozorniť Poskytovateľa na mimoriadne okolnosti. Pri dohodnutej odmene vychádza Poskytovateľ z voľného prístupu k miestu výkonu ako aj zo splnenia povinností súčinnosti Zákazníka.

d) služby spojené s odstránením starých akumulátorov / batérií v rámci demontáže alebo spätného odberu fakturuje Poskytovateľ podľa svojich obvyklých sadzieb.

Zodpovednosť za škodu a premlčacia doba

57.  Pokiaľ predmet dodania v dôsledku zanedbania alebo chybného prevedenia predzmluvného alebo pozmluvného poradenstva alebo porušením iných vedľajších zmluvných povinností – najmä návodu na obsluhu a údržbu predmetu dodania – nemôže Zákazník užívať podľa dohodnutého zmluvného určenia, má zákazník nároky zodpovedajúce ustanoveniam v bodoch 48 až 52, 58 a 59 týchto všeobecných obchodných podmienok. Ostatné nároky sú vylúčené.

58. Pri škodách, ktoré nevznikli na samotnom predmete dodania zodpovedá Poskytovateľ za vzniknutú škodu – jedno z akých právnych dôvodov – len

– pri úmyselnom konaní Poskytovateľa,

– pri hrubej nedbanlivosti Poskytovateľa,

– pri poškodení života, alebo zdravia zavinením Poskytovateľa,

– pri chybách, ktoré boli Poskytovateľom so zlým úmyslom zamlčané alebo ktorých neprítomnosť Poskytovateľ výslovne garantoval.

59. V otázkach premlčania nárokov na náhradu škody platia ustanovenia obchodného zákonníka.

Miesto plnenia, príslušnosť súdu a uplatniteľné právo

60.  Miestom plnenia je Partizánske.

61.  V prípade sporu v obchodných veciach s tuzemskou stranou je daná príslušnosť súdu podľa Civilného sporového poriadku.

62. Všetky právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sú vylúčené.

Február 2022