Cena B2B po prihlásení

Dostupné na objednávku

Popis

Odborná prehliadka elektrického zariadenia je vykonávaná revíznym technikom s kvalifikáciou elektrotechnik špecialista, ktorej obsahom je:
– Revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 1500 a STN 33 1610 – vykonávaná je revíznym technikom s kvalifikáciou elektrotechnik špecialita, ktorou sa zisťuje reálny technický stav elektrických zriadení, so zameraním najmä na odhaľovanie nedostatkov a chýb, ktoré je nevyhnutné odstrániť. Z revízie je vypracovaná ku každému zariadeniu revízna správa s hodnotením bezpečnosti prevádzky zariadenia
– Očistenie nabíjača stlačeným vzduchom – je výrobcom odporúčané pre zabezpečenie bezproblémového nasadenia nabíjača, pretože vrstva prachu znižuje účinnosť chladenia výkonových súčiastok a hrozí nebezpečenstvo prehriati a poškodenia výkonových prvkov
– Skúška funkčnosti nabíjania
– Vedenie dokumentácie nabíjačov
Nezhŕňa náklady na príjazd servisného technika.

Ďalšie info: https://www.hoppecke.com/sk/produkt/inspection-of-chargers/